Pharmapromo Kft.

huen

A PharmaPromo Kft., a Hölgynaptár mobilapplikáció tulajdonosának adatkezelési szabályzata a nőgyógyász szakorvos részére történő adatok küldése esetén

Adatkezelési szabályzat, felhasználási feltételek

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a mobilalkalmazás nem helyettesíti a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezheti szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége, hogy az abban olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. Az alkalmazás felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért a fejlesztő/üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Bármilyen kérdés, panasz esetén, kérjük, forduljon orvosához.

Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazás nem tárolja az Ön adatait. Minden rögzített adata a saját készülékén tárolódik, melyhez az üzemeltető nem fér hozzá. Az adatai automatikusan mentésre kerülnek az iCloud/Dropbox fiókjába. Amennyiben nincs iCloud/Dropbox fiókja, és letörli a Hölgynaptár alkalmazást a telefonjáról, úgy minden adata törlődik.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Hölgynaptár alkalmazás elfelejtett jelszó esetén nem biztosít jelszó emlékeztetési lehetőséget. Amennyiben elfelejti jelszavát, kérjük, törölje a Hölgynaptár alkalmazást telefonjáról, majd az alkalmazás újbóli letöltését követően importálja adatait iCloud/Dropbox fiókjából.

Személyes adatai az alkalmazásban rögzített egészségügyi adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az alkalmazás fejlesztői kizárólag összegzett, anonim adatokat gyűjtenek az alkalmazás használatáról, mely az egyes funkciók népszerűségének monitorozására, továbbá a későbbi fejlesztési irányok meghatározására szolgál.

Adatkezelési szabályzat a nőgyógyász szakorvos részére történő adatok küldése esetén

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Fogalom meghatározások:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

 1. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 2. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

Az adatkezelés elvei

(1) A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelés jogalapja személyes adatok esetén:
(1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

Az adatkezelés jogalapján különleges adatok esetén:

(1) A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha:

 1. az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával;
 2. az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni;
 3. az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel;
 1. Az adatkezelő neve:
  PharmaPromo Kft.
  (a továbbiakban: Szolgáltató)
 2. Az adatkezelő címe:
  4026 Debrecen, Csemete u. 20.
 3. Elérhetőség:
  [email protected]
 4. Az adatkezelés megnevezése:
  Hölgynaptár mobilapplikációra az érintett által feltöltött személyes és különleges adatokhoz kapcsolódó adatkezelés.
 5. Az adatkezelés jogalapja:
  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikke alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
  Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik.
 6. A kezelt adatok köre:
  1. A felhasználó által a mobilapplikációban önkéntesen rögzített adatok a nőgyógyászati tüneteket írják le.
   A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy ezek az adatok önkéntesen adhatóak meg, amennyiben a felhasználó megadja azokat, az ráutaló magatartásnak minősül, mely szerint a felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy a Szolgáltató kezelje a megadott személyes és különleges adatokat.
  2. A megadott adatokból a Szolgáltató csak és kizárólag statisztikákat készít, mely személyes adatokat nem tartalmaz.
 7. Az adatkezelés célja:
  A felhasználó által az alkalmazásban megadott személyes adatokhoz (név, esetlegesen e-mail cím) kapcsolt, szintén az alkalmazásban rögzített különleges egészségügyi adatok tárolása abból a célból, hogy amennyiben azt a felhasználó kívánja, a kiválasztott nőgyógyász szakorvosa számára közvetlenül továbbíthassa az alkalmazáson keresztül. Amennyiben nem kíván adatot küldeni nőgyógyász szakorvosa részére, adatai nem kerülnek tárolásra.
 8. Az adatkezelés időtartama:
  A felhasználó által a megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.
 9. Adatok törlése:
  A felhasználó saját személyes és különleges adatainak törlési igényét e-mailben a [email protected] címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.
 10. Adatfeldolgozó megnevezése:
  Az adatfeldolgozást végzi: Amarone Kft.
 11. Adatfeldolgozó címe:
  1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.
 12. Adatfeldolgozás megnevezése:
  Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, amely gépi úton történik.
 13. Adatbiztonsági intézkedések:
  A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Szolgáltató tulajdonában lévő szerveren tároljuk. A felhasználó által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A Szolgáltató számára kiemelt fontosságú cél a felhasználók által rögzített adatok védelme, az információs önrendelkezési jog biztosítása.
 14. Adattovábbítás
  A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.
 15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 16. A felhasználók jogai adataik kezelésével kapcsolatban:
  A felhasználó (továbbiakban: érintett) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
  1. Tájékoztatáshoz való jog
   A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
  2. Az érintett hozzáféréshez való joga
   Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy (1) hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
  3. Helyesbítés joga
   Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
  4. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
   Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
   • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

   Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

   • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
   • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
   • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
   • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

   A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az [email protected] címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
   Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

   Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  6. Adathordozáshoz való jog
   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
  7. Tiltakozás joga
   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
   Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  9. Visszavonás joga
   Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonja.
  10. Amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli a Felhasználó, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
   • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben (PharmaPromo Kft. 4026 Debrecen, Csemete u. 20.) vagy e-mailen keresztül az alábbi elérhetőségeken: [email protected]
   • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu
   • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: [email protected], Honlap: http://www.naih.hu

   További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat a [email protected] e-mail címen.

 17. Felhasználói hozzájárulás
  A Hölgynaptár mobilapplikáció használatával a felhasználó a jelen adatkezelési szabályzatot és az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti. Felhasználói adatkezelési hozzájárulás tartalma:
  „A Hölgynaptár mobilapplikációban megadott személyes és különleges adataimat a Szolgáltató (PharmaPromo Kft.) az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”